Video of defense (in Russian)

Dissertation to be defended 2022 (in Russian)

Dissertation to be defended 2021 (in Russian)

Dissertation to be defended 2020 (in Russian)


Council for defending dissertations for PhD degree on the base of Federal state budgetary scientific institution “Izmerov Research Institute of Occupational Health”

Code of the council: 24.1.176.01
Basis: Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 105 of 11.04.2012
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 540 of 01.10.2014
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 561 of 03.06.2021
Specialty: 3.2.4 — Occupational health
Contacts: Nina Rubtsova: +7 (495) 3661101, office No. 269
Changes in the composition: Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 1194 of 07.10.2016
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 386 of 24.04.2017
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 50 of 03.08.2018
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 187 of 10.03.2021
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 1700 of 07.12.2022
Renaming: Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 848 of 02.08.2017

List of Dissertation council members

No.

Full name

1.

Igor Bukhtiyarov (chairman)

2.

Ludmila Prokopenko (deputy chairman)

3.

Pavel Serebryakov (deputy chairman)

4.

Nina Rubtsova (scientific secretary)

5.

Andrey Bushmanov

6.

Nina Golovkova

7.

Yury Gorblyansky

8.

Evgeniy ZHovnerchuk

9.

Nataliya Izmerova

10.

Evgeny Kovalevsky

11.

Elena Kryuchkova

12.

Lyudmila Kuzmina

13.

Lyudmila Leskina

14.

Tatyana Lipenetskaya

15.

Tatyana Losik

16.

Yury Paltsev

17.

Sergey Perov

18.

Liudmila Saarkoppel

19.

Leonid Strizhakov

20.

Vadim Suvorov

21.

Lyudmila Sycheva

22.

Galina Tikhonova

23.

Irina Fedina

24.

Marina Fesenko

25.

Oleg Chernov

26.

Nataliya Sheina

27.

Olga Yushkova