Video of defense (in Russian)

Dissertation to be defended 2018 (in Russian)

Dissertation to be defended 2017 (in Russian)


Council for defending dissertations for PhD degree on the base of Federal state budgetary scientific institution “Izmerov Research Institute of Occupational Health”

Code of the council: D 001.012.01
Basis:
Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 105 of 11.04.2012
  Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 540 of 01.10.2014
Specialty: 
14.02.04 — Occupational health (specialty passport in Russian)
Contacts: Nina Rubtsova: +7 (495) 3661101, office No. 269
Changes in the composition: Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 1194 of 07.10.2016
  Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 386 of 24.04.2017
Renaming: Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 848 of 02.08.2017

List of Dissertation council members

No.

Full name

1.

Igor Bukhtiyarov (chairman)

2.

Ludmila Prokopenko (deputy chairman)

3.

Pavel Serebryakov (deputy chairman)

4.

Nina Rubtsova (scientific secretary)

5.

Andrey Bushmanov

6.

Nina Golovkova

7.

Yury Gorblyansky

8.

Eduard Denisov

9.

Nataliya Izmerova

10.

Evgeny Kovalevsky

11.

Lyudmila Kuzmina

12.

Lyudmila Leskina

13.

Tatyana Lipenetskaya

14.

Tatyana Losik

15.

Yury Paltsev

16.

Anatoly Ryzhov

17.

Vadim Suvorov

18.

Galina Tikhonova

19.

Tatyana Tkacheva

20.

Marina Fesenko

21.

Oleg Chernov

22.

Nataliya Sheina

23.

Olga Yushkova