The 1st meeting of Academic Council of the Institute for the Study of Occupational Diseases (1923), among the participants: S.A. Gurevich, V.A. Obukh, S.M. Bogoslovsky and L.S. Bogolepova
The 1st meeting of Academic Council of the Institute for the Study of Occupational Diseases (1923), among the participants: S.A. Gurevich, V.A. Obukh, S.M. Bogoslovsky and L.S. Bogolepova

Members of Academic Council

Chairman

Igor BUKHTIYAROV

Deputies Chairman

Lyudmila KUZMINA

Lyudmila PROKOPENKO

Scientific secretary

Olga PERFILOVA

 

Evgeny ZIBAREV

Evgeny SHIGAN

Vyacheslav SMIRNOV

Victor PFAF

 

Lyudmila ARTEMOVA

Oleg ATKOV

Kristina BETTS

Andrey GEREGEY

Nina GOLOVKOVA

Evgeny ZHOVNERCHUK

Svetlana ZEMLYAKOVA

Nataliya IZMEROVA

Evgeny KOVALEVSKIY

Galina LAGUTINA

Vera LARINA

Tatyana LIPENETSKAYA

Vasiliy LYSUKHIN

Yury PALTSEV

Irina PANOVA

Sergey PEROV

Vadim POKROVSKIY

Larisa POSTNIKOVA

Larisa POKHODZEY

Nina RUBTSOVA

Lyudmila SAARKOPPEL

Pavel SEREBRYAKOV

Vasily SERIKOV

Leonid STRIZHAKOV

Vadim SUVOROV

Galina TIKHONOVA

Anton TONSHIN

Irina FEDINA

Marina FESENKO

 


Documents of Academic Council
(all documents are in Russian)

Work schedule of Academic Council for 2021

Activity report of Academic Council for 2020

Order N33 of 04.02.2020

Work schedule of Academic Council for 2020

Activity report of Academic Council for 2019

Work schedule of Academic Council for 2019

Regulation on Academic Council of 21.09.2018

Work schedule of Academic Council for 2018

Activity report of Academic Council for 2017

Work schedule of Academic Council for 2017

Work schedule of Academic Council for 2016

Work schedule of Academic Council for 2015

Regulations on Academic Council of 16.02.2015