The 1st meeting of Academic Council of the Institute for the Study of Occupational Diseases (1923), among the participants: S.A. Gurevich, V.A. Obukh, S.M. Bogoslovsky and L.S. Bogolepova
The 1st meeting of Academic Council of the Institute for the Study of Occupational Diseases (1923), among the participants: S.A. Gurevich, V.A. Obukh, S.M. Bogoslovsky and L.S. Bogolepova

Members of Academic Council

Chairman

Igor BUKHTIYAROV

Deputies Chairman

Lyudmila KUZMINA

Lyudmila PROKOPENKO

Scientific secretary

Olga PERFILOVA

Evgeny ZIBAREV

Evgeny SHIGAN

Vyacheslav SMIRNOV

Victor PFAF

 

Lyudmila ARTEMOVA

Mariya ARTEMYEVA

Nina GOLOVKOVA

Eduard DENISOV

Evgeny ZHOVNERCHUK

Natalya IZMEROVA

Evgeny KOVALEVSKIY

Galina LAGUTINA

Tatyana LIPENETSKAYA

Vasiliy LYSUKHIN

Yury PALTSEV

Irina PANOVA

Vadim POKROVSKIY

Larisa POSTNIKOVA

Larisa POKHODZEY

Nina RUBTSOVA

Vasily SERIKOV

Leonid STRIZHAKOV

Vadim SUVOROV

Galina TIKHONOVA

Tatyana TKACHEVA

Marina FESENKO

 


Documents of Academic Council (all documents are in Russian)

Regulations on Academic Council of 16.02.2015 (pdf)

Work schedule of Academic Council for 2018 (pdf)

Activity report of Academic Council for 2017 (pdf)

Work schedule of Academic Council for 2017 (pdf)

Work schedule of Academic Council for 2016 (pdf)

Work schedule of Academic Council for 2015 (pdf)